شناسه خبر : 7016

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۷۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با ۳.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۵۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۸.۴۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با ۰.۱۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای