شناسه خبر : 6832

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۲۲ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با 3.68 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 0.72 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با 8.14 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که  0.18درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با 4.79 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش 10 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با 0.46 درصد بوده است.

در روز جاری از 20  شرکت فعال در بورس و فرابورس10  شرکت قرمز پوش  و  10 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای