شناسه خبر : 6241

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰/۵۹درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که 1.27درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با 6.14 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که 0.11 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 2.08 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 1.11درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش 2.92 درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با 0.3درصد بوده است.

در روز جاری شرکت های بیمه آرمان، پاسارگاد وزندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 14شرکت قرمز پوش  و 7 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای