شناسه خبر : 6196

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۳۸ درصد به پایان رساند

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش  ۰.۹۶ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۷۵ درصد ریخت

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با ۱.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۳۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۰.۹۲ درصد بوده است

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۵.۲۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با ۰.۶۵ درصد بوده است

شرکت های بیمه،تعاون، آرمان وزندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و  ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای