شناسه خبر : 6052

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۲.۱۹درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش 0.83 درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 6.93 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بود که 0.16 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 4.79 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با 0.24 درصد بوده است

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش 4.38 درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با 0.03درصد بوده است

شرکت بیمه تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 7 شرکت قرمز پوش  و 16 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای