شناسه خبر : 5976

تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته ۱۷.۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از تسنیم، میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل و متکفل، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا 4 نفر) 10 درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری (شروع بیکاری) افزوده می شود، اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.

بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید باشد. همچنین لازم به ذکر است رویکرد جهانی در این خصوص  کاهش تعداد مقرری بگیران  با تاکید بر حفظ اشتغال می باشد چرا که افزایش این امر می تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه ها و تعطیلی آنها باشد. بررسی مقرری بگیران جدید طی سال های 1395 تا 1397 روند افزایشی این تغییرات را نشان می دهد. به نحوی که میزان تعییران سال 1397 نسبت به سال قبل 17.3 درصد بوده است.

بررسی تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری بر حسب جنس نشان می دهد که در سال 1397 مردان 77درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده اند. همچنین از بین تمام مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری 1397 حدود 84 درصد متاهل یا متکفل می باشد.

1

2

3

ارسال نظر

خدمات بیمه ای