شناسه خبر : 3349

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت ماهانه شرکت بیمه پاسارگاد، در سه ماه اخیر، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بخش بیمه نامه شخص ثالث بوده است.

چابک آنلاین: نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه ماههای گذشته شرکت بیمه پاسارگاد نشان می دهد که این شرکت در سه ماهه منتهی به مرداد، شهریور و مهر به ترتیب ۳۳،۳۱و۳۴درصدخسارت در بخش بیمه شخص ثالث پرداخت کرده است.

از قرار معلوم، از میان ۱۸ خدمت بیمه ای شرکت بیمه پاسارگاد رتبه اول تا سوم از نظر خسارت پرداختی مربوط به بیمه نامه شخص ثالث ،زندگی و درمان بوده است.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای