شناسه خبر : 20149

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت‌های فاقد توان افزایش سرمایه می توانند ادغام شوند

شرکت‌های فاقد توان افزایش سرمایه می توانند ادغام شوند

رییس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، اظهارکرد: اینکه شرکت‌ها، خود اقدام به ادغام کنند خواسته نامعقولی است زیرا سهامداران شرکت تا آخرین لحظه تمایل به حضوردرصنعت دارند و اقدام به ادغام نخواهند کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "احسان مرادی" درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: هرگز نمی‌شود از سهامداران و مدیران یک شرکت انتظار داشت که تصمیم به ادغام با شرکت بگیرند و این موضوع حاکمیتی است، همانطور که بانک مرکزی تصمیم به ادغام یکسری از بانک‌های کوچک دربانکی بزرگ گرفت.

وی، معتقد است که بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی در صنعت بیمه می‌تواند بررسی‌های خود را انجام داده واگربه این نتیجه رسید می تواند در این زمینه هم اقدام کند.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، تصریح کرد: بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید بررسی کند وحداقل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای را افزایش دهد زیرا با توجه به شرایط تورمی که وجود دارد حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای باید به مراتب ازاین حداقل موجود بیشتر باشد.

مرادی، ادامه داد: با تاکید برروی افزایش سرمایه، شرکت‌هایی که می‌توانند افزایش سرمایه دهندهمچنان در صنعت حضورخواهند داشت و آنهایی هم که این امکان را ندارند در شرکت‌های دیگرادغام می‌شوند.

وی افزود: اینکه مبلغ حداقل سرمایه تغییر یابد و بالاتر رود و شرکت‌ها ملزم به انجام اینکار در یک دوره زمانی تعریف شده، شوند خود به خود منجربه ادغام شرکت‌ها می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت بیمه تجارت نو، گفت: اگریک شرکت با سرمایه پایین ریسک بزرگی را نپذیرفته باشد و دراتکایی به موقع، سریع و درست عمل کرده باشد همین سرمایه‌های فعلی هم می‌تواند پاسخگو باشد ولی شرکتی که با سرمایه اندک ریسک بزرگی را پذیرفته و برخی از این خطرات محقق شود، دچار معضل می‌شود.

مرادی، اذعان داشت که شرکت‌ها به صورت مداوم به بیمه مرکزی گزارش می‌دهند واطلاعات مالی شرکت‌ها هم روی سایت کدال موجود است اگرشرکتی ازمرزتعیین شده عبورکرد، افزایش سرمایه باید بدهد یا اگر امکانپذیر نیست ادغام شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای