شناسه خبر : 19890

اختصاصی چابک آنلاین؛

هنوز مبلغی به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نشده است

هنوز مبلغی به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نشده است

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، تصریح کرد: درماده ۱۸ آیین نامه اجرایی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که توسط هیات وزیران تصویب شده، تکلیفی روی دوش بیمه مرکزی گذاشته شده که به عنوان پشتوانه این صندوق به شمار می‌رود یعنی اینکه هرجایی که صندوق بیمه حوادث طبیعی در پرداخت خسارت با کسری مواجه شد بیمه مرکزی با استفاده ازحساب ویژه حوادث طبیعی کسری را جبران کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "رضا کاظمی تکلیمی" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: حساب ویژه حوادث طبیعی به منظورپوشش اتکایی بیمه پایه است و دولت وظیفه دارد 12 درصد ازمحل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع کند.

وی، با اشاره به ماده 18 آیین نامه اجرایی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، افزود: دراین ماده می‌گوید به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد شده یعنی بیمه مرکزی پوشش اتکایی را که نزد شرکت‌های داخلی و خارجی اتکایی کرده به عهده بگیرد.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، اذعان داشت که دلیل ایجاد حساب وِیژه این است که اگر صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نتوانست با مبلغ سهم حق بیمه پایه مالکان مسکونی و سهم دولت براساس ماده 4 خسارت را پرداخت کند از این حساب جبران شود.

کاظمی تکلیمی، تصریح کرد: بیمه مرکزی باید با این مبلغ ریسک را به شرکت های بیمه داخلی یا خارجی اتکایی منتقل کند وازآنها پوشش اتکایی بخرد که اگر اتفاقی رخ داد از آنها کمک بگیرد و مبلغ واریزی به حساب ویژه بیمه مرکزی مشمول پرداخت مالیات برعملکرد درآمد نمی‌شود.

وی، اظهارکرد: ماده 4 قانون تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به صراحت می‌گوید که درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج درقبوض برق واحدهای مسکونی مالکان دریافت و به حساب خزانه واریز و خزانه ظرف یک هفته وصول و به حساب صندوق واریز کند.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت: درحال حاضر هنوز مبلغی به حساب این صندوق ویا  بیمه مرکزی واریز نشده که این دو سازمان بتوانند درصورت رخ دادن حادثه خسارت پرداخت کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای