مهدی وهابی”، مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه نوین در گفت و گو با چابک آنلاین: باتوجه به آمار و عملکرد منتشر شده، رشته بیمه آتش سوزی جایگاه پنجم را پس از اتومبیل،درمان،عمر و مسئولیت به خود اختصاص داده است. پتانسیل رشد بیمه آتش سوزی بالا است و می تواند جایگاه بهتری را کسب کند. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه نوین بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 19246