شناسه خبر : 18256

اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی های چابک آنلاین نشان می دهد که تعداد تصادفات منجر به فوت کشور در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۲.۵۶۵ مورد رسیده و با کاهشی ۱.۵۳۱ موردی نسبت به سال ۹۸ روبرو بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، درسال گذشته ،تعداد فوت شدگان در صحنه تصادف به رقم 14.652 نفر رسید.

این رقم در مقایسه با فوت شدگان در صحنه تصادف  سال ماقبل از آن کاهشی 2.025 نفری داشته  است.

طبق آمار پزشکی قانونی کشور، تعداد فوت شدگان تا 30 روز پس از تصادف در سال گذشته حدود 15.396 نفر بوده که  از کاهش 1.550  نفری  نسبت به سال 98  حکایت دارد.

تعداد کل وسایل نقلیه کشور درسال گذشته 34.849.100  دستگاه بوده که با  افزایش 1.195.770  دستگاهی نسبت به سال 98 مواجه  بوده است.

تصادفات

ارسال نظر

خدمات بیمه ای