شناسه خبر : 18171

اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی صورت‌های مالی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، نشان می دهد که میزان طلب این صندوق از دولت تا انتهای سال گذشته به رقم ۷۰.۹۳۶.۴۲۹ میلیون ریال (۷هزارمیلیارد تومان) رسیده که نسبت به سال ما قبل از آن ۲۷.۲۳۸.۶۴۰ میلیون ریال ( ۲هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان) رشد داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، با استناد به آئیـن نامـه صنـدوق، دو برابـر حـق بیمـه واریـزی بیمـه شـدگان به این صندوق سـهم دولـت بوده که گفته می شود سهم کمک دولت به این صندوق درسال مورد اشاره مبلغ 29.388.640 میلیون ریال بوده است.

گویا از سهم کمک دولت به میزان 2.150.000 میلیون ریال آن تخصیص و دریافت شده و مبلغ 16.748.177 میلیون ریال هم به حساب بدهی دولت منظور شده است.

تعداد اعضای تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر تا انتهای سال گذشته به 2.113.797 نفررسیده است.

این مقدار، نشان می‌دهد که تعداد اعضا نسبت به سال ما قبل از آن  226.853 مورد بیشترشده که از این تعداد 7.637 نفرمستمری بگیران ازکارافتاده، 66.367 نفرمستمری بگیران فوتی، 50.394 نفر بازنشستگی پیش ازموعد و 5.466 نفر مستمری بگیران سالمند هستند.

در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار مستمری بگیر بیمه روستاییان و عشایر در کشور وجود دارد که در دسته‌های مستمری بگیر سالمندی(بازنشسته)، فوتی و از کارافتاده و بازنشستگی پیش از موعد، خدمات بیمه‌ای دریافت می‌کنند.

از اسداله رازانی، حامد قادرمزی، آرین قلی پور، مجتبی شاه قلیان قهفرخی و سکینه اشرفی  به عنوان اعضای هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یاد می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای