شناسه خبر : 17963

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیربیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، گفت: ضعف شرکت‌های اتکایی داخل کشورناشی ازناآگاهی از بازاربین الملل و دانش روزدنیا نیست و محدودیت ها، بازاراتکایی داخل کشور را با کمبود ظرفیت مواجه کرده که به دلیل آن شرکت‌ها نه می‌توانند ریسکی را به خارج واگذار کرده و نه ازطریق پذیرش ریسک ازبازار بین الملل درآمد ارزی کسب کنند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علیرضا پورحسن" درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: با توجه به اینکه بیمه مرکزی در کنار دو شرکت تخصصی اتکایی فعالیت می‌کند وشرکت‌های جدیدی هم در حوزه تخصصی اتکایی در شرف تاسیس هستند، ظرفیت زیادی برای پذیرش ریسک دررشته‌های مهندسی، آتش سوزی وکشتی درداخل کشور وجود دارد.

وی، ادامه داد: شرکت‌های بیمه اتکایی با توجه به توان فنی ومالی که دارند وحد مجازنگهداری قبولی که بیمه مرکزی برای آنها تعیین کرده در پذیرش ریسک‌های این چنینی مشارکت می‌کنند.

مدیربیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، تصریح کرد: ظرفیت اتکایی درزمینه بلایای طبیعی باتوجه به تجمع خطر کم است و همچنین در بیمه‌ نامه‌های مسئولیت، هواپیما و پی اند آی هم ظرفیت داخلی پاسخگو نیست.

مدیربیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، با اشاره به ایجاد حساب ویژه تحریم توسط بیمه مرکزی، گفت: این حساب باتوجه به شرایط کشوروتامین نیازهای شرکت‌های بیمه‌ای در پوشش ریسک‌های بزرگ ایجاد شده است.

شرکت‌های بیمه‌ای اتکایی داخلی با بازاربین الملل ناآشنا نیستند

پورحسن، معتقد است که هرچقدرتوان مالی شرکت‌های اتکایی تخصصی که در بازار فعالیت می‌کنند بیشترباشد قطعا توان پذیرش در ریسک‌های مختلف بیشترخواهد بود اما تجمع این نوع ریسک‌ها و نبود بازار بین الملل شرکت‌های بیمه‌ای را درآینده با چالش مواجه خواهد کرد.

وی، اذعان داشت که یکی از راههای مقابله با این مشکل استفاده از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهاداراست که در این زمینه هم بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای بررسی‌های لازم را انجام می دهند تا درآینده از ظرفیت بازارسرمایه استفاده کنند.

مدیربیمه‌های اتکایی شرکت بیمه البرز، با بیان اینکه روش‌های پذیرش ریسک دربخش اتکایی به صورت قراردادهای نسبی وغیرنسبی انجام می‌شود، گفت:این روش دردنیا متداول است وشرکت‌های بیمه‌ای تخصصی اتکایی ایرانی با بازاربین الملل ناآشنا نیستند وازدستاوردهای آنها درزمینه پذیرش ریسک با توجه به نیاز بازار داخلی استفاده می‌کنند.

پورحسن، افزود: باتوجه به شرایط تحریم نمی توان از صندوق‌های منطقه ای استفاده کرد و این صندوق‌ها ریسک را بین سهامداران خود که هم واگذارنده و هم قبول کننده هستند توزیع می‌کنند و همه سهامداران صندوق از آن منتفع می‌شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای