شناسه خبر : 17108

اختصاصی چابک آنلاین؛

یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه انتخاب شد.

چابک آنلاین ، بهاره تاجر باشی ؛درجلسه امروز سندیکای بیمه گران ایران یونس مظلومی با 17 رای در برابر 12 رای محسن پورکیانی به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران ایران در شورایعالی بیمه انتخاب شد.
درخرداد ماه سالجاری درجلسه ای که در سندیکای بیمه گران ایران برای انتخاب نماینده سندیکا در شورایعالی بیمه برگزار شد، محسن پورکیانی و یونس مظلومی در رقابتی تنگاتنگ با نتیجه 18 به 17 به نفع محسن پورکیانی به پایان رسید.
پیش از این حسین کریم خان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین به عنوان نماینده سندیکا در جلسات شورای عالی بیمه حضور داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای