شناسه خبر : 16144

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران،خبرداده که شرکت متبوع وی درتاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ اقدام به پیش خرید ساختمان اداری چهرازی واقع دربلوارآفریقا به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال کرده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "علیرضا هادی" توضیح داده که مبلغ مذکوردرسه نوبت تسویه شده است.

براساس نامه ای که وی خطاب به فرابورس ارسال کرده درخصوص عملیات ساخت این ساختمان توضیح داده که عملیات ساخت وتحویل مورد قرارداد به صورت تکمیل شده و انتقال رسمی مالکیت آن به عهده پیش فروشنده خواهد بود که سهم شرکت 50  درصد یا سه دانگ از ملک اداری ساخته شده است.

هادی، اذعان داشته که عملیات ساخت ساختمان و هزینه های مرتبط با آن بطور کامل به عهده پیش فروشنده بوده و شرکت از طریق انتخاب ناظرمستقل برعملیات ساخت نظارت خواهد داشت.

مدت تکمیل این پروژه هم  24 ماه و تاریخ تحویل هم اسفند 1401 برآورد می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بیمه زندگی باران،درآمد مورد انتظار از  پروژه مذکور، پس از تحویل ساختمان ساخته شده و فروش آن در سال 1402 به مبلغ 590 میلیارد ریال برآورد شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای