شناسه خبر : 15872

اختصاصی چابک آنلاین؛

دکتر محمدرضا میری لواسانی، تحلیلگر بازارهای مالی: از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ یک گزارش نویسی و ساختار واحد برای کل اروپا طراحی شد و امروزه چارچوب مقرراتی سالونسی ۲ از سطح اروپا خارج شده و کشورهای قاره آمریکا هم به سمت سالونسی ۲ آمده‌اند و از ابتدای سال ۲۰۲۰ کشورهای آسیایی هم چارچوب مقرراتی سالونسی ۲ را پذیرفته اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای