شناسه خبر : 11483

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۱۹.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۱.۷۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱۰.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۴۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۰۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای