شناسه خبر : 11450

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۲.۷۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۴۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۹۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۲۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس۴شرکت قرمز پوش و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای