شناسه خبر : 11422

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۲.۴۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۶۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۵۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۳۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای