شناسه خبر : 11258

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه  ملت با کاهش 3.52 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا کاهش 1.22 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم  بود که 0.31 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش 8.73 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش 3.28 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان  با افزایش 0.06 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس5  شرکت قرمز پوش و 17شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای