شناسه خبر : 11218

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه  پارسیان با کاهش 4.97 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که 4.31 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا کاهش 4.99 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 0.16 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 4.54 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش 1.21 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه میهن با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش 0.25 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس 14 شرکت قرمز پوش و 10 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای