شناسه خبر : 11086

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۲.۶۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۴.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حکمت صبا بود که ۰.۲ درصد 

ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۷۲ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۸۱ بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۹۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  رازی با افزایش ۰.۳۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای