شناسه خبر : 11031

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۲.۴۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۳.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۱.۵۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۹.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۵۱ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۴.۹۶ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با افزایش ۰.۰۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۱ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای