شناسه خبر : 10969

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۲.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که ۱.۷۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۲۹ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه اتکایی ایرانیان و پاسارگاد با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای