شناسه خبر : 10926

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۸۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۳۳ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۶.۵۲ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۴۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای