شناسه خبر : 10829

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۲.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۵۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۲۹ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۹.۷۲ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت  بیمه سرمد با افزایش ۰.۰۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای