شناسه خبر : 10626

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با کاهش ۲.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۲۴درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۱۱ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۴.۷۳ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت های  بیمه کارآفرین و نوین با افزایش ۰.۲۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای