شناسه خبر : 10341

در آخرین روزکاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۹۶ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۸۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش  ۴.۳۱درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت  بیمه کوثر بود که ۰.۹۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۰۶ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۴.۱۶ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با ۰.۰۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای