شناسه خبر : 10161

در آخرین روزکاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۴ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۱۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۴.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه البرز با ۲.۴۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۴.۹۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۳۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش  و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای