شناسه خبر : 10130

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۱.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۱.۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۰.۶۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۱۶.۴۴ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۵۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۳ شرکت قرمز پوش  و۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای