شناسه خبر : 10083

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۳.۰۴ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۲.۶۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با ۳.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه آسیا با ۲.۰۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۵.۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با ۱.۰۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش  و۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای