شناسه خبر : 10023

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۲۷ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۳.۴۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با ۴.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان بود که ۰.۳۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۰.۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۹۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  تعاون با ۰.۴۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای