شناسه خبر : 10010

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۰.۹۱ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه   آسیا بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با ۴.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۷۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۳۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۱۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای