مدیرعامل شرکت بیمه ما بیان کرد: عضویت بیمه‌گران ایرانی در "فیر" پابرجا باقی مانده و از قسمت‌های آموزشی و تجربیات عضوهای دیگر صندوق در ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای استفاده می‌کنند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای