اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس کل بیمه مرکزی، ایجاد شرکت‌های بیمه اتکایی را به معنی ورود کمتر دولت دانست و اظهار کرد: بیمه‌های اتکایی باید فعال‌تر شوند و شرکت‌های خصوصی به این بخش وارد شوند تا اتکایی از بازار دولت باید به بخش خصوصی منتقل شود.

همه اخبار
خدمات بیمه ای