سود خالص هر سهم بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به 31 شهریور 98 به رقم 303 ریال رسید و کاهشی 15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت.

همه اخبار
خدمات بیمه ای