رییس بیمه مرکزی در جلسه شورای مدیران سندیکای بیمه گران ایران مطرح کرد:

غلامرضا سلیمانی با اشاره به اینکه سندیکای بیمه عصاره صنعت بیمه به شمار می آید، گفت: بیمه مرکزی نیازی به سودآوری از طریق درآمد بیمه های اتکایی ندارد و ما با شرکت های بیمه رقابتی نداریم و فقط می خواهیم شرایطی را برای آنان فراهم کنیم که بتوانند توانمندتر عمل کنند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای