عضو کمسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران گفته که مراودات شرکت‌های بیمه‌ای با خارج از کشور وابسته به قراردادهای اتکائی بوده و در حال حاضر بیمه‌گران اصلی اتکائی با کل ایران و شرکت‌های بیمه داخل کشور قراردادهای اتکائی نمی‌بندند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای