اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، درخصوص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه‌ای،گفت: زمانی که ارزش روز دارایی‌ها و اموال بیمه‌گذاران افزایش می‌یابد، به تبع صدور بیمه‌نامه و پذیرش ریسک از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ،ریسک انتقالی به آنها نیز افزایش می‌یابد و ممکن است فراتر از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک…

همه اخبار
خدمات بیمه ای