اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه بیمه تضمین کیفیت ساختمان برای واحدهای دارای شناسنامه فنی ملکی صادرمی شود، افزود: یکی ازاسناد ومدارکی که برای دریافت شناسنامه فنی ملکی توسط مجری و کارفرما لحاظ می شود، بیمه تضمین کیفیت است و عملیات اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی…

همه اخبار
خدمات بیمه ای