رئیس شعبه شرکت بیمه ما در استان گلستان، عدم اعتقاد برخی از مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی به خرید بیمه‌نامه را یکی از چالش‌های این استان نام برد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای