صدور بیمه نامه های گروهی و بدون بازدید در مناطق سیل زده با محدودیت مواجه شده است، اما صدور بیمه نامه عادی مربوط به حوادث و سیل، همانند گذشته در حال انجام است

همه اخبار
خدمات بیمه ای