نتایج جستجو
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  یک خواننده پاپ، گفت: درحال حاضرتحت پوشش صندوق بیمه هنر قرار ندارد و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "سید محمد کریمی"، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، در گفت و گو با چابک‌آنلاین: در دستورالعمل هماهنگ شده در شورای هماهنگی معاونین فنی شرکت‌های بیمه که به تصویب شورای عمومی سندیکا هم رسیده رعایت چند مساله توسط شرکت‌ها تصویب شد که یکی از آنها رعایت نرخ فنی و سامان دادن به مناقصات بود. اینکار باعث انجام 70 مورد اقدامات خوب در صنعت بیمه شد که رضایتمندی شرکت‌های بیمه را فراهم کرد اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها این را رعایت نکردند و وقفه‌ای در آن ایجاد شد اما این کمیته مجددا فعال شده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  معاون مدیرخسارت بیمه‌های بدنه اتومبیل شرکت بیمه آسیا، اظهارکرد: قیمت بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتوبوس کاملا متناسب با ریسک آنها است ، هرچند که برخی از شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی به بیمه کردن اتوبوس‌ها هم ندارند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  ‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  ‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  علی رحیم پور"، مدیرعامل شرکت رفاه وگردشگری تأمین درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: بخش عمده مقاومت شرکت‌های بیمه‌ای برای ورود به بخش گردشگری ناشی از عدم شناخت نسبت به این صنعت است و با این تفکر که حمل و نقل و هتل دارای پوشش بیمه‎ای هستند دیگر نیازی به ارائه محصولی به نام بیمه گردشگری نیست درصورتیکه درعمل اینگونه نیست و گردشگر درداخل هتل یا هنگام بازدید از آثار میراث فرهنگی فاقد هرگونه بیمه‌ای است. مشروح گفتگو چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین بزودی منتشر خواهد شد.