اميرحسين  فارسی

اميرحسين فارسی

مدير كل سرمايه گذاري بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سوابق کاری:

نایب رئیس کنونی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه

 

اخبار مرتبط: