داروی خارجی
  • معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هر چند هنوز در زمینه اهدای عضو از استانداردهای دنیا عقب هستیم اما با فعالیت های فرهنگی انجام شده، امسال رشد خوبی داشته است.