نتایج جستجو
  • واقعیت این است که بیمه نامه جنگل ها در ایران به شدت گمنام بوده و جنگل ها نیز از نگاه صنعت بیمه مغفول مانده اند. تردیدی نیست که عمده شرکت های بیمه ای حتی نیم نگاهی به صدور بیمه نامه برای جنگل ها نداشته اند حال آنکه می توان در این زمینه فعالیت بسیار چشمگیرتری هم داشت.

  • بیمه کشاورزی امسال نشان داد که سامانه جامع برخطی که از دو سال پیش تمامی تراکنش­های بیمه در کشور را راهبری می­کند، در روز حادثه از روانی و کارآمدی لازم برخوردار است و می‌تواند سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و تفسیر عکس‌های ماهواره‌ای را به خوبی درون خود جای دهد.

  • یکی از دغدغه‌های این روزهای کارگران، تعدیل نیرو در برخی کارگاه‌ها و سازمان‌ها و به تبع آن بیکاری است.از این‌رو سؤالات فراوانی در زمینه دریافت مقرری و بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی برایشان پیش می‌آید. «جهانگیر شاهواری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به سؤالات تعدادی از کارگران پاسخ می‌دهد.

  • چابک آنلاین: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث (مصوب 1347/9/26) از برترین قوانین حمایتی اجتماعی در مقابل خطرات ناشی از حضور وسایل نقلیه در معابر عمومی بوده است.

  • سال ۱۳۹۷ درحالی به پایان رسید که اثرات مثبت ومنفی زیادی را در طی آن شاهد بودیم . صنعت بیمه کشور نیز از این قاعده مستثنی نبود و وقایعی که بر آن رفت تلخ وشیرین را باهم بجای گذاشت .

  • پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی است.اختلال در هریک از این بخش‌ها منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلند مدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است.

  • صندوق‌های بازنشستگی در کشور در سال ۱۳۹۷ با دو چالش اساسی:۱-ناپایداری مالی و عدم تکاپوی منابع داخلی جهت ایفای تعهدات به ذی نفعان خود و ۲-افزایش انتظارات ذی‌نفعان از صندوق‌ها جهت قدرت خرید آنها به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها در این سال مواجه بودند.

  • یکی از چالش‌هایی که در دهه‌های اخیر اقتصاد کشورمان با آن دست و پنجه نرم کرده، معضل ناکارآمدی دولت و نهادهای شبه دولتی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

  • اصلاح ساختاری و بهبود ثبات مالی در نظام بانکی طی سالیان اخیر مورد تاکید محافل علمی و نهادهای متولی سیاستگذاری ذیربط بوده است. پس از اجرای ساماندهی موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سازوکارهایی برای چگونگی انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی مطرح شد.

  • ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دور ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ‌ﮔﺮان، ﻟﺰوم ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺑﯿﻤﻪ‌ﮔﺮان و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻤﻪای ﺑﺎ آرﻣﺎنﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ذی‌ﻧﻔﻌﺎن اﻋﻢ از ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ، ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش و ﺟﺎﻣﻌﻪ برای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ‌ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺴﺎرت ﻓﮑﺮی در ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻧﻘﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮاغ راه آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.