عبدالرسول  عطایی

عبدالرسول عطایی

مديرعامل شرکت بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی

 

سوابق کاری:

 مدیریت عامل شرکت بیمه کوثر

عضویت در هیات مدیره بیمه ملت

رئیس سازمان بیمه نیروهای مسلح

 

اخبار مرتبط: