حامد هاتفی

حامد هاتفی

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه ایران معین

سوابق کاری:

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه تعاون

اخبار مرتبط: