مهکامه عبدی

مهکامه عبدی

سوابق کاری:

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه حافظ

 

اخبار مرتبط: