پرویز مقدسی

پرویز مقدسی

رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران

اخبار مرتبط: