بهروز  ناظمی

بهروز ناظمی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم اقتصاد نظری

کارشناسی ارشد علوم اقتصاد نظری

دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل

 

سوابق کاری:

کارشناس بیمه ای بیمه ایران مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی

رییس اداره بیمه های اشخاص مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران

رییس اداره بیمه های مهندسی و مسئولیت مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران

رییس اداره صدور بیمه های باربری مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران

معاون اداره کل سایر بیمه نامه ها مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی بیمه ایران

رییس اداره کل نظارت بر عملکرد نمایندگان بیمه ایران

معاونت امور نمایندگان داخل کشور بیمه ایران

معاونت هماهنگی امور شعب و عضو شورای خسارت اتومبیل بیمه ایران

مدیر کل مجتمع امور بیمه ای استان آذربایجان شرقی بیمه ایران

مدیر کل مجتمع امور بیمه ای استان اصفهان بیمه ایران

مدیر کل بیمه های اشخاص (درمان، عمر و حادثه) بیمه ایران

عضو هیات مدیره بیمه آسیا

معاون امور استانها و شبکه فروش بیمه آسیا

 

اخبار مرتبط: