حمید تاجیک

حمید تاجیک

سوابق کاری:

 • عضو هیات مدیره بانک ملت

 • عضو هیات مدیره گروه مالی ملت

 • مشاور منابع انسانی بانک ملت از سال 90 الی 95

 • عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران

 • عضو هیأت مدیره و معاون فنی شرکت بیمه آسیا

 • عضو هیات مدیره بیمه ما از سال 90 الی 91

 • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه امید

 • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 • کارشناس رسمی دادگستری

 • رئیس هیات مدیره بیمه ما

اخبار مرتبط: