حمید  تاجیک

حمید تاجیک

رئیس هیات مدیره بیمه ما

سوابق کاری:

  • عضو هیات مدیره بانک ملت

  • عضو هیات مدیره گروه مالی ملت

  • مشاور منابع انسانی بانک ملت از سال 90 الی 95

  • عضو هیأت مدیره و معاون اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران

  • عضو هیأت مدیره و معاون فنی شرکت بیمه آسیا

  • عضو هیات مدیره بیمه ما از سال 90 الی 91

  • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه امید

  • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  • کارشناس رسمی دادگستری

 

اخبار مرتبط: