بهمن يزدخواستی

بهمن يزدخواستی

رئیس هیات مدیره بیمه رازی

مدرک تحصیلی

سوابق تحصیلی بلند مدت:

 - ديپلم رياضي

 - ليسانس مهندسي كشاورزي (رشته آب و خاك) – دانشگاه شهيد چمران با درجه ممتاز

 - مدیریت کسب و کار MBA (گرایش استراتژی) - دانشکده مدیریت دانشگاه تهرا

سوابق کاری:

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

سازمان كشاورزي اصفهان

مسئول گروه ترويج حين خدمت سربازي

18 ماه

بانك توسعه كشاورزي

كارشناس فني نظارت بر طرح ها

2 سال

بانك توسعه كشاورزي

كارشناس فني دفتر ناحيه اي اصفهان

9 سال

بانك كشاورزي

معاون فني مديريت استان اصفهان

2.5 سال

بانك كشاورزي

مدير شعب بانك در استان چهارمحال بختياري

5 سال

بانك كشاورزي

مدير شعب بانك در استان اصفهان

8.5 سال

بانك كشاورزي

عضو هيئت مديره موظف

از 1377/04/22 تا 1384/09/01  7.5 سال

بانك اقتصاد نوين

عضو هيئت مديره موظف

از 1384/09/01 تا 1387/04/01  2.5 سال

بانك اقتصاد نوين

قائم مقام مدير عامل

از 1387/04/02 تا 1387/10/20

بانك دي

قائم مقام مجري طرح راه اندازي و عضو هيئت مديره

 1387/11/01 تا 1389/05/121

شركت توسعه سرمايه گذاري تات

عضو هيئت مديره و مدير عامل

1389/05/24 تاكنون

مسئوليت هاي جانبي

مسئوليت هاي جانبي قبلي:

- مسئول كميسيون اقتصادي واحد هاي تابعه سازمان كشاورزي (3 سال)

- رئيس شوراي هماهنگي شبكه بانكي استان اصفهان ( 5 سال)

- مسئول كميته طرح هاي استراتژيك ( اول و دوم) بانك كشاورزي

- عضو هيئت مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي

- رئيس هيئت مديره (غير موظف) شركت توسعه و عمران اراضي (بانك زمين)

- رئيس هيئت مديره (غير موظف) صندوق توسعه اشتغال روستايي

- رئيس هيئت مديره (غير موظف) بانك همكاري هاي توسعه اي و سرمايه گذاري منطقه اي اسلامي (عراق).

- رئيس هيئت مديره (غير موظف) شركت شركت خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوين

- نايب رئيس هيئت مديره شركت ليزينگ بانك اقتصاد نوين

- رئيس هيئت مديره (غير موظف) شركت تامين سرمايه بانك اقتصاد نوين

- رئيس هيئت مديره (غير موظف) شركت بيمه نوين

- عضو شوراي عالي نظارت كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي

مسئوليت هاي جانبي فعلي:

- كارشناس رسمي دادگستري

- رئيس هيئت مديره شركت خدمات مالي و مشاوره سرمايه گذاري تات

 

توضیحات :

فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي

- مقاله الزام بانك كشاورزي به تجهيز منابع از طريق جذب سپرده ها و توسعه شعب

- مقاله تنظيم رابطه بانك و مشتري

- مقاله مروري بر سير تحولات بانك كشاورزي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي

 طراحي و ارائه طرح هاي جديد خدمات در بانك كشاورزي

- طرح چك فاكس بانك كشاورزي

- طرح حساب سرمايه گذاري تامين آتيه بانك كشاورزي

 

اخبار مرتبط: