مجید  قاسمی

مجید قاسمی

رئیس هیأت مدیره بیمه پاسارگاد

اخبار مرتبط: