شناسه خبر : 7147

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سود (زیان) خالص شرکت بیمه کارآفرین برای سال مالی منتهی به 97 به رقم ۱۰۵,۴۱۱ میلیون ریال رسید.

براساس این گزارش، سود خالص هر سهم این شرکت بیمه ای در انتهای سال مذکور به رقم 60 ریال رسید با این تفاوت که بیمه کارآفرین سود نقدی برای سهامداران خود کنار نگذاشت.

به عبارتی، سهامداران این شرکت بیمه ای بعد ازیکسال صبوری، دست خالی به خانه رفته اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای