شناسه خبر : 7089

به گزارش چابک آنلاین، سازمان ثبت احوال کشور، امور بیمه ای خود را طی قرار دادی با بیمه میهن منعقد کرد

داریوش محمدی مدیر عامل بیمه میهن، رسالت بیمه میهن را رضایت کامل مشتریان در چهار چوب قرار داد فیمابین ذکر کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای