شناسه خبر : 3550

چابک آنلاین : غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در ارتباط با دو شرکت بیمه سینا و بیمه معلم که برای چهار سال پی در پی در سطح توانگری دو قرار گرفته اند، گفت: این شرکت ها باید توانگری را افزایش دهند، در غیر این صورت پرونده آنها به شورای عالی بیمه ارسال می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای